Miljöpolicy

Genom att systematiskt värdera och ständigt förbättra vårt arbetssätt, ska Linde
Utemiljö förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten. Vi är ett företag
som har ett starkt engagemang för en bättre och framförallt hållbar miljö och framtid.


Linde Utemiljö ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer. Vi strävar efter
ständiga förbättringar i vårt miljöarbete. Vi arbetar både internt, för en fortsatt miljö- och
hälsoanpassning av verksamheten, men även externt, för en minskad miljöpåverkan av våra
tjänster.

 

Nedan presenteras ett urval av våra åtgärder för att minska företagets miljöpåverkan.


Tillämpar utbytesprincipen, som innebär att vi kontinuerligt byter ut sämre fungerade
redskap och maskiner mot mer miljövänliga val.

 

Undviker riskfylld produktion och verksamhet, för istället hitta säkrare och mer
långsiktiga arbetssätt och metoder.

 

Utvärderar och optimerar vår planering för att minska vår miljöpåverkan.


Avfall återvinns i återvinnings- och miljöstationer, samt att vi återanvänder material i
den mån det är möjligt. Vi tar hänsyn och prioriterar en miljösäker avfallshantering.

 

Vi anlitar endast underentreprenörer och leverantörer som uppfyller våra miljökrav.


Linde Utemiljö bedriver ett aktivt arbete kring miljöfrågor, där både kontroller
genomförs och utveckling prioriteras.

 

Miljöpolicy för Linde Utemiljö är inskriven i våra bolagshandlingar i sin helhet, önskar ni ta del av denna samt våra mål går det bra att kontakta oss. Vid upphandling av större objekt skickas den fullständiga versionen med som bilaga.