GDPR

Behandling av personuppgifter

Syfte 
Vi värnar om din integritet. Som kund ska du känna dig trygg när du anförtror oss dina 
personuppgifter. Därför har Linde Utemiljö AB upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med policyn är att du ska veta hur vi hanterar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 
 

Bakgrund 
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig. Utgångspunkten är att vi inte behandlar fler personuppgifter än vad som krävs för vårt ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. 

 

Vi sparar inte uppgifter längre än vad som krävs, dock behöver vi samtidigt fullgöra vår rättsliga förpliktelse och är i vissa fall skyldiga att spara och registrera personuppgifter, exempelvis uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen. 
 

Under vissa förutsättningar krävs det att vi sparar dina uppgifter för att ge dig en bra service, vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och skyldigheter gentemot till exempel Skatteverket. Vi använder inte dina personuppgifter för marknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången, får du information om detta och hur du som kund kan välja att minimera dina 
personuppgifter hos oss. En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Ett bolagsnummer är inte en personuppgift, såvida det inte handlar om enskild näringsverksamhet. 

 

Riktlinjer 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Vi behandlar endast personuppgifter som vi har laglig grund att hantera. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än för att fullgöra förpliktelser enligt lag och avtal. Här följer de personuppgifter som vi behandlar: 
– Namn (kunders namn samt i vissa fall kontaktperson) 
– Adress (för att kunna sända faktura och veta vart arbete ska utföras) 
– E-postadress 
– Telefonnummer 
– Personnummer/organisationsnummer (för skatteverket och bokföring) 
– Fastighetsbeteckningar 
– Personuppgifter i vårt ekonomisystem, Briljant 
– Bankrelaterade uppgifter enligt överenskommelse med dig 
 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter får vi tillgång till genom att du anlitar våra tjänster. Du samtycker till behandling genom att anlita våra tjänster gällande anläggning och skötsel. När du anlitar oss samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra skyldigheter vi har i förhållande till dig. 
 

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: 
– Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt 
– Uppgifter som registreras när du fyller i formulär på vår hemsida 
– Uppgifter som vi får från offentliga register 
– Uppgifter som vi får när du anlitar oss 
– Uppgifter som vi får när du kontaktas oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss 
 

Vilken information ger vi till dig? 
När vi samlar in personuppgifter för första gången, får vi dem via dig. I texten finner ni vad vi kommer att använda dem till, vilket rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan tillvarata dessa. Om ni önskar bli borttagna kan ni kontakta oss här på hemsidan eller ringa oss. Har ni några frågor går det bra att kontakta Hannes Boman, dataskyddsansvarig, 011-5004003. 
 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? 
Vi har utarbetat både rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och ägare inom Linde Utemiljö AB som behöver personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Personuppgifter som kastas förstörs i en dokumentförstörare. Linde Utemiljö AB har larmade lokaler och låsbara dokumentskåp. Vårt säkerhetssystem är utvecklat utifrån integritet och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt förändringar som kan innebära en risk för dina personuppgifter. Vi har en IT-ansvarig som säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte 
personuppgifter i annat fall än vad som anges i denna policy. 
 

När lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Vår utgångspunkt är att aldrig lämna ut dina personuppgifter till tredje part såvida du inte samtycker till det eller om det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part, som till exempel redovisningsbyrå, upprättas ett biträdandeavtal samt ett sekretessavtal som säkerställer att personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt. 
 

Ansvar 
Linde Utemiljö AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga över hur dina personuppgifter behandlas samt att du kan tillvarata dina rättigheter. För mer information om dina rättigheter och skyldigheter som företagare och privatperson, se Datainspektionens hemsida om dataskyddsförordningen, eller kontakta oss så berättar vi mer.